ביטול/שינוי הזמנה

בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, ביטול הזמנה על-ידי המשתמש, יהיה בהתאם לאמור להלן:
באירוח שהוזמן למלונות לחודשים מאי, יולי, אוגוסט, אוקטובר וחגים (יהודים ונוצרים) - ניתן לבטל את הזמנה לא יאוחר מ-7 ימים טרם ההגעה למלון.
באירוח המתקיים ביתר החודשים, ניתן לבטל הזמנה עד 72 שעות טרם ההגעה למלון.
במלונות תל אביב/ ירושלים/ חיפה, ניתן לבטל הזמנה עד 3 ימים טרם ההגעה למלון, ללא דמי ביטול.
במלונות תל אביב/ ירושלים/ חיפה, באירוח המתקיים בתקופת החגים, ביטול הזמנה עד 7 ימים טרם ההגעה למלון, יחול חיוב דמי ביטול של 50% מעלות ההזמנה. 
במלונות אילת/ ים המלח/ נתניה, באירוח המתקיים בתקופת החגים ובקיץ, ביטול הזמנה עד 7 ימים טרם ההגעה למלון, יחול חיוב דמי ביטול של 50% מעלות ההזמנה. 
בגין ביטול שהתבצע עד למועד כאמור בסעיפים 7.2 – 7.1 מפעילת האתר לא תגבה דמי ביטול.
הזמנה שבוטלה שלא במסגרות הזמנים המותרות כאמור בסעיפים 7.2 – 7.1 תחויב בדמי ביטול של ליל אירוח אחד (בבסיס האירוח שהוזמן)  במקרה של אי הופעת המזמין במועד שנקבע למתן השירות, יחולו כמפורט מטה.
 
הזכות לביטול הזמנה עומדת לזכות המשתמש שביצע את ההזמנה בלבד, גם במידה והמשתמש ביצע את ההזמנה עבור אדם אחר
ביטול הזמנה ייעשה באמצעות הודעה בכתב בלבד שתימסר לחברה על ידי המשתמש בלבד (ולא על ידי צד ג' כלשהו) באיזה מבין הדרכים המפורטות להלן:
באמצעות פקס: 03-7600707
באמצעות דוא"ל בכתובת [email protected]
באמצעות קישורית ייעודית באתר
בעל פה – באמצעות מוקד שירות הלקוחות של החברה במספר *3993
בדואר רשום לכתובת לח"י 29, בני ברק
בהודעת הביטול יש לציין את שמו המלא של המשתמש, את מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר ההזמנה.
למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור בהוראות סעיף זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של מפעילת האתר לתבוע את נזקיה בשל ביטול הזמנה שלא כדין ו/או בגין כל מעשה אחר של המשתמש בניגוד להוראות תקנון זה והוראות כל דין.
 
מדיניות שינוי ההזמנה על-ידי המשתמש:
בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, שינוי הזמנה על-ידי המשתמש, יהיה בהתאם לאמור להלן:
לצורך האמור בתקנון זה, משמעות המונח "שינוי הזמנה" יהיה כדלקמן: שינוי הזמנה שבוצעה על ידי המשתמש באתר, על דרך של הוספת שירותים אחרים ו/או נוספים להזמנתו, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהוא אישר את ההזמנה, על-פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו, וקיבל אישור הזמנה בגינה.
למען הסר ספק, כל שינוי שיבקש משתמש לבצע שעניינו הפחתת השירותים נשוא ההזמנה המקורית (ובכלל זה, הפחתת מספר חדרים במסגרת ההזמנה ו/או הפחתת מספר המתארחים ו/או הפחתת ימי האירוח) לא ייחשב בגדר הוראות סעיף זה לעניין שינוי הזמנה, אלא בגדר הוראות סעיף 7 לעיל, בדבר "ביטול הזמנה" בלבד.
מובהר שלחברה אין כל חובה לקבל שינוי של הזמנה, ושינוי כאמור יהיה כפוף לשיקול דעתה של החברה וליכולתה לקבל על עצמה את ביצוע השינוי המבוקש.
כל שינוי בהזמנה ייעשה מול מרכז ההזמנות של החברה בלבד באמצעות טלפון שמספרו 3993* בלבד. תאריך השינוי הקובע יהיה במועד ביצוע שיחת הטלפון כאמור.
לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב, חתום ומאושר בידי מרכז ההזמנות של החברה.
משתמש המשנה את הזמנתו כאמור, יישא בכל העלויות הנדרשות על ידו במרכיבי הזמנתו, כפי שימסרו לו ממרכז ההזמנות של החברה, בהתאם למחיר השינויים ו/או התוספות בעת ביצוע השינוי האמור.
מדיניות חיוב ביחס לאי הופעת המזמין במועד שנקבע למתן השירות:
 
לצורך האמור בתקנון זה, משמעות המונח "אי הופעה" יהיה כדלקמן:
כאשר המזמין לא התייצב לקבלת השירותים ו/או האירוח שהזמין באמצעות האתר, במועד הנקוב באישור ההזמנה, ולא מימש את זכותו לבטל  את ההזמנה בהתאם למדיניות ביטול ההזמנות לעיל.
בגין אי הופעה של משתמש במועד מתן השירותים ו/או האירוח שנקבע בהזמנה שאושרה על ידי ל ידי מפעילת האתר, המשתמש יחוייב ב-100% מלוא עלות האירוח ו/או השירותים שהוזמנו על ידו כאמור.