תקנון האתר

ברוך הבא לאתר האינטרנט של מלונות אפריקה ישראל בע"מ.

מפעילת האתר, כהגדרתה להלן, מאשרת גישה אל האתר ואל המידע, המוצרים והשירותים המוצעים בו, בכפוף לתנאים המפורטים באתר ובתקנון זה להלן (להלן: "תנאי השימוש" או "התקנון").

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש, הואיל ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש בו, לרבות רכישה והזמנה של מוצרים ו/או שירותים דרכו, ללא כל הגבלה או הסתייגות.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם כל האמור להלן מיועד לנשים ולגברים כאחד.

הגדרות:

"מפעילת האתר" או "החברה"
מלונות אפריקה ישראל בע"מ, ח.פ. 520038977 ו/או מי מטעמה, אשר משרדיה נמצאים ברח' הלח"י 29 בני ברק.

"האתר" או "אתר האינטרנט"
אתר האינטרנט, המצוי בבעלות מלאה של מפעילת האתר, בכתובת www.afi-hotels.co.il כל אתר המצוי תחת שם מתחם שנרכש על ידי מפעילת האתר, ככל שאין בו תקנון ספציפי.

"בתי המלון" או "המלונות"
מלונות המצויים בבעלותה ו/או בניהולה של מפעילת האתר בישראל, ואשר נושאים, בין היתר, את שם המותג "קראון פלזה", "אינדיגו", "Vert" ו-"חיפה Bayview ". מובהר כי תקנון זה מהווה חוזה לטובת צד ג' ביחס לכל המלונות ו/או לטובת חברות הבנות של מפעילת האתר שהנן בעלות הזכויות במלונות ו/או לניהולם, באופן שכל זכות (אך לא חובה) שמוקנית למפעילת האתר (ובכלל זה הזכות לעשות שימוש בכרטיסי אשראי שניתנו לה כבטוחה), תחול גם על חברות הבנות של החברה ו/או המלונות שבניהולם. עוד מובהר כי היכן שנאמר "מלון" או "בית המלון" הכוונה במשמע גם לחברת הבת של מפעילת האתר ו/או למפעילת האתר, ככל שמוטל על המשתמש חיוב בקשר לכך ו/או ככל שמוקנית למלון זכות כלשהי על פי סעיף כלשהו של תקנון זה.

"משתמש" או "משתמשים"
כל אדם (שאינו תאגיד או עסק) הגולש ו/או צופה באתר ו/או מזמין נופש ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר.

"מערכת ההזמנות"
מערכת מקוונת הפועלת באתר, ובאמצעותה רשאים המשתמשים לבצע הזמנות לאירוח בבתי המלון ו/או להזמין שירותים נוספים שיוענקו מפעם לפעם באתר, לפי העניין, והכל בכפוף להוראות תקנון זה וההנחיות באתר.

"טופס הזמנה"
טופס הזמנה המצוי באתר, אליו יזין כל משתמש המעוניין לבצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות את פרטי ההזמנה, כהגדרתם להלן, והכל בהתאם להוראות המפורטות באתר ובתקנון זה.

"שימוש באתר"
גלישה ו/או צפייה באתר ו/או הזמנת נופש ו/או הזמנת שירותים אחרים באמצעות האתר ו/או באמצעות מערכת ההזמנות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר ו/או שימוש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר.

"החוק"
חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

"ביטול הזמנה"
כמוגדר בחוק לעניין ביטול עסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה, ובכלל זה ביטול הזמנה שבוצעה על ידי המשתמש באתר, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, לאחר שהוא אישר את ההזמנה, וקיבל אישור הזמנה (כמוגדר להלן) בגינה.

 1. כללי:
  1. תקנון זה מסדיר את היחסים, ומהווה הסכם מחייב, בין מפעילת האתר לבין כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו הגולש ו/או צופה באתר ו/או מזמין שירותים ו/או נופש באמצעות האתר ו/או רוכש מוצרים כלשהם ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו בהתאם, ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר.
  2. חלקים מן האתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור באתר ובתקנון זה מיועד לנשים ולגברים כאחד.
  3. מובהר כי שימוש באתר, לרבות מילוי טופס אלקטרוני כלשהו באתר ו/או ביצוע הזמנות באמצעות האתר ו/או הזמנה של איזה מהשירותים הניתנים על ידי מפעילת האתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.
  4. אם אין המשתמש מסכים לתנאי מתנאיו של הסכם זה, הנו מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 2. מבוא:
  1. תקנון זה מסדיר את תנאי השירות באתר, ובכלל זה כל הנוגע לביצוע הזמנות בבתי המלון. האתר מכיל, בין היתר, מידע אודות בתי המלון, השירותים הניתנים על ידי בתי המלון, מחירי נופש ואירוח, עלויות, מבצעים שונים ותנאים נלווים נוספים הנוגעים לביצוע הזמנות לאירוח בבתי המלון באמצעות האתר. כמו כן, מוצגים באתר, בין היתר, כתבות, תוכן, מידע (ובכלל זה מידע אודות מפעילת האתר), פרסום כללי ובכלל זה פרסום על מבצעים ושירותים שונים, בין מטעם מפעילת האתר ובין כאלו שהנם נשוא שיתופי פעולה עסקיים עם צדדים שלישיים.
  2. המשתמש מודע ומסכים לכך, כי הוראות ותנאי תקנון זה, מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר, ויחולו על כל שימוש באתר ומילוי טופס אלקטרוני כלשהו ו/או ביצוע הזמנה על ידי המשתמש.
  3. בביצוע שימוש באתר מאשר המשתמש כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם.
  4. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תקנון זה, תנאי השימוש והתנאים המפורטים באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.
  5. מפעילת האתר אינה אחראית ולא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר השייך ו/או שמקורו ו/או שנכתב ו/או שפורסם על ידי צדדים שלישיים כלשהם ו/או שנלקח ממקורות שאינם שייכים למפעילת האתר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בשל כך.
  6. כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד. יודגש, כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.
  7. באתר ניתן למצוא קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. המפעילה אינה אחראית לקישורים כאמור ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 3. הזכאות להשתמש באתר:
  הזכאות להשתמש באתר, בהתאם לתנאיו ולהוראותיו, ולרכוש באמצעותו שירותים שונים, תינתן לכל משתמש העומד בתנאים המצטברים הבאים:
  1. כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים לפחות, והנו בגיר וכשיר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962)
  2. בבעלות המשתמש חשבון בנק פעיל, תעודת זהות או דרכון תקפים וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הבאות: ויזה כ.א.ל, לאומי קארד, Diners Club ,American Express, ישראכרט ומסטרקארד.
  3. ברשות המשתמש תא דואר אלקטרוני תקין, וכל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר, מולאו נאמנה על-ידי המשתמש, לרבות ומבלי לגרוע, שם המשתמש, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, כתובת מגורים, מספר תעודת זהות ומספר טלפון\סלולר. 
  4. המשתמש הינו משתמש פרטי בלבד המעוניין להזמין נופש ו/או להזמין שירות מן האתר לצרכי שימוש פרטי ולא על מנת למכור את אותו נופש /ואו מוצר ו/או שירות הלאה במכירה חוזרת ו/או במכירה סיטונאית ו/או במכירה המונית.
 4. מניעת גישה ו/או שימוש באתר:
  1. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנה ורכישה של שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות באתר כל שימוש, למעט כמפורט בתקנון זה וכי מפעילת האתר שומרת על כל זכויותיה בעניין זה.
  2. השימוש באתר אסור בתכלית האיסור, אם הוא קשור באחת מהמטרות ו/או באחד המעשים הבאים: (א) עריכה ו/או העלאת טקסטים ו/או תמונות המוגנים בזכויות יוצרים, ואשר אין לעושה בהם שימוש את האישורים המתאימים, וכן שימוש בחומרים המפרים זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא של צדדים שלישיים (לרבות פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות פרסום וכיוב'); (ב) מתן עדות או מתן בסיס לעבירה פלילית/אזרחית; (ג) הוצאת דיבה ו/או לשון הרע; (ד) הפצת חומרי תועבה, חומרים מפלים, אלימים, פוגעים ברגשות הציבור, פורנוגרפיה, גזענות ו/או חומרים הפוגעים בצנעת הפרט, או כל חומר המקים עילה לתביעה או מפר הוראת דין לרבות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981; (ה) הפרת זכויות צד ג' הנתונות לו על פי דין ו/או הסכם; (ו) ביצוע/נקיטת פעולות האסורות ו/או שיש מניעה לעשותן על פי הסכם ו/או דין; (ז) הפרת סודיות ו/או פרסום מידע שניתן תחת יחסי אמון; (ח) הפצת חומרים אשר עולים כדי דיוור ישיר האסור על פי חוק ו/או שאינו עומד בתנאי החוק ו/או חומרים מטרידים מכל סוג שהוא אשר לא ניתנה על ידי נמעניהם הסכמה מפורשת מדעת לקבלתם; (ט) הפצת חומרים העשויים לגרום לנזק או פגיעה או הפסד לצד שלישי כלשהו.
  3. למפעילת האתר הזכות למנוע ו/או להסיר ו/או להפסיק כל תכנים שיש בהם משום פעילות כאמור בסעיף ‎4.2 לעיל ו/או כל חומר אשר יפגע בתדמית האתר ו/או מפעילת האתר.
  4. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאינו מטעמה.
  5. למפעילת האתר הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר, לרבות למשתמש שביצע הזמנה כלשהי באתר, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
  6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעילת האתר רשאית למנוע ממשתמש את השימוש באתר, ובכלל זה מלבצע הזמנה כלשהי, בכל אחד מן המקרים הבאים:
   1. אם המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים.
   2. אם לדעת מפעילת האתר המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מפעילת האתר.
   3. אם לדעת מפעילת האתר המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
   4. אם לדעת מפעילת האתר המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
  7. מובהר בזאת, כי הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יהיו זכאים לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותם על-פי כל דין כנגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות בגין נזקים העלולים להיגרם לאתר, למפעילת האתר ו/או למי מטעמה, עקב הרישום הכוזב, וכן - מבלי לגרוע מסעדיה האחרים על פי דין, לבטל את הזמנתו של אותו משתמש ו/או מי מטעמו.
 5. מס ערך מוסף:
  כל המחירים הנקובים באתר כוללים מע"מ (ככל שחל), לפי שיעורו ביום מתן השירות במלונות המפעילה, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 6. ביצוע הזמנות באמצעות מערכת ההזמנות באתר:
  1. משתמש המעוניין להזמין נופש בבתי המלון ו/או שירותים נוספים ו/או לרכוש מוצרים כלשהם באמצעות האתר יידרש להזין בטופס ההזמנה המצוי באתר, את כל שדות החובה המופיעים בו לרבות פרטי יצירת קשר מלאים ומדויקים, מספר כרטיס אשראי, ופרטים כפי שיתבקשו על-ידי מפעילת האתר כמפורט להלן בתקנון זה ובהנחיות באתר (להלן: "פרטי ההזמנה").
  2. חיפוש חדרים פנויים – בחלון החיפוש המופיע בדף הבית יידרש המשתמש לבחור, בין היתר, את בית המלון בו הנו מעוניין להתארח וכן להזין מידע רלבנטי נוסף בנוגע להזמנה, לרבות מועד הגעה ועזיבה, מספר חדרי אירוח ומספר מתארחים (בחתך מבוגרים/ילדים ותינוקות).
  3. תוצאות החיפוש – בהתאם לפרמטרים שהוזנו על ידי המשתמש בחלון החיפוש, תציג מערכת ההזמנות בפני המשתמש רשימה של המלונות הרלבנטיים והמחיר הנמוך ביותר לביצוע הזמנה בכל מלון (בתצורת "החל מ-X ₪") (להלן – "המחיר הנמוך ביותר"). בדף זה יוכל המשתמש גם ליהנות ממידע אודות המלונות, החדרים, ושירותים נלווים המוצעים על ידי המלון ואף לראות תמונות להמחשה בלבד מהמלון והחדרים.
  4. בחירת חדר – בדף בחירת החדר יוצגו בפני המשתמש סוגי החדרים המוצעים במלון (כך למשל, חדר "סטנדרט" או חדר משודרג כלשהו, כפי שמוצע מעת לעת על ידי כל מלון) והצעות מחיר בחתך של בסיס האירוח (לינה בלבד/לינה וארוחת בוקר / חצי פנסיון / פנסיון מלא).
  5. המחירים בגין חדרי האירוח ובסיס האירוח, המופיעים בדף בחירת החדר, מחולקים לשניים:
   1. מחירון רגיל למרכז ההזמנות – מחיר המוצע למשתמשים אשר בוחרים להשלים את ביצוע ההזמנה באמצעות מרכז ההזמנות של מפעילת האתר בטלפון 3993* ולא באתר האינטרנט.
   2. מחירון אינטרנט מוזל – מחיר מוזל המוצע למשתמשים המשלימים את ביצוע ההזמנה באמצעות מערכות ההזמנות באתר ומקבלים אישור ההזמנה (כהגדרתה להלן), ועומדים במלוא הוראות התקנון, האתר והתנאים המקובלים אצל מפעילת האתר.
  6. תצוגה נוספת למחיר המוצע באתר, במידה והלקוח מזדהה כחבר מועדון:
   מחירון אינטרנט בתוספת הנחה מיוחדת לחברי מועדון – משתמשים הרשומים כחברי מועדון בעת ביצוע ההזמנה או נרשמים לחברות במועדון במהלך ביצוע ההזמנה, ואשר מזדהים כחברי מועדון בעת ביצוע ההזמנה באתר (המדובר בתנאי הכרחי לקבלת ההנחה), זכאים לקבלת הנחה מיוחדת המוקנית לחברי המועדון של מפעילת האתר, אשר גם מבצעים הזמנה באמצעות האתר. מובהר, כי תנאי לקבלת הנחה זו הנו שהמשתמש עמד בכל התנאים החלים רישום לחברות במועדון הלקוחות של מפעילת האתר, כאמור בסעיף 12 להלן.
  7. על מנת להשלים את ביצוע ההזמנה, על המשתמש לבחור את הצעת המחיר הרלבנטית וללחוץ על הלחצן "הזמן עכשיו".
  8. בדף זה (או בדפים אחרים) יופיעו מגבלות ותנאים נוספים בנוגע להזמנה. בנוסף, בדף זה יופי מידע בדבר מבצעים שונים המוצעים על ידי מפעילת האתר לביצוע הזמנות במלון.
  9. יודגש, כי במסגרת ביצוע הזמנה אחת באתר רשאי המשתמש להזמין עד 3 חדרי אירוח בלבד, לחבר מועדון עד שני חדרים בלבד. בכל מקרה, חל איסור על המשתמש להזמין למעלה מ-9 חדרים באמצעות האתר באותם תאריכים ו/או בתאריכים דומים ו/או בתאריכים סמוכים במלון מסוים ו/או במספר בתי מלון.
  10. מודגש בזה, כי השימוש במערכת ההזמנות הנו מיועד ללקוחות פרטיים בלבד (ולא לתאגידים או עסקים) המבצעים הזמנה לאירוח בודדים, ומפעילת האתר אוסרת על כל שימוש במערכת ההזמנות שנועד, במישרין ו/או בעקיפין, לצרכי מכירה חוזרת ו/או מכירה סיטונאית ו/או מכירה המונית ו/או אירוח קבוצות ו/או כל אירוח אחר שאינו מהווה הזמנה פרטית לאירוח בודדים.
  11. המשתמש מתחייב בזה להימנע מביצוע הזמנה קבוצתית ו/או המונית ו/או כל הזמנה אחרת באמצעות האתר, שאינה כמפורט בתקנון זה, בין בעקיפין ובין במישרין, לרבות אך לא רק, על דרך פיצול הזמנות ו/או ביצוע הזמנות לאירוח בתאריכים סמוכים ו/או הזמנות לאירוח במועדי חופשה דומים ו/או סמוכים ו/או ביצוע הזמנות באמצעות מספר משתמשים ו/או חשבונות ו/או כל שימוש אחר בניגוד להוראות תקנון זה ו/או שיש בו בכדי לעקוף את הוראות תקנון זה, ובפרט הוראות 4.6.4 - 4.6.1 לתקנון.
  12. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל פעולה שהיא במקרה של חשש להפרה של סעיפים 4.6.4 - 4.6.1 לעיל, ובכלל זאת הזכות לבטל כל הזמנה שבוצעה ו/או למנוע מכל משתמש גישה למערכת ההזמנות ו/או גישה לאתר ו/או לחלק הימנו וכן לגבות את דמי הביטול ו/או דמי השינוי הקבועים בתקנון זה בגין ביצוע ההזמנות כאמור, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של מפעילת האתר לתבוע מהמשתמש כל זכות ו/או סעד המגיעים לה בגין הפרת הוראות התקנון ו/או הוראות כל דין.
  13. עוד מוסכם, כי במקרה של חשש לשימוש במערכת ההזמנות באופן שנוגד את הוראות תקנון זה ו/או שנועד לעקוף את הוראות התקנון, תהא מפעילת האתר רשאית לכבד את ההזמנה אך לחייב את המשתמש במחיר מחירון מלא כמקובל אצלה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  14. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמינה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה בגין האמור בסעיפים 4.6.4 - 4.6.1 לעיל.

   ביצוע הזמנה באתר:
    
  15. בדף זה יוצגו בפני המשתמש פרטי ההזמנה, לרבות תאריכי האירוח, החדרים שהוזמנו, עלות החדרים והעלות הכוללת של ההזמנה.
  16. בנוסף, יידרש המשתמש להזין את הפרטים הבאים לשם זיהוי ההזמנה ופתיחת חשבון משתמש (להלן- "חשבון משתמש"):
   1. פרטים אישיים - ובכלל זה, שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, מען מלא וסיסמא.
   2. פרטי כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלות המשתמש - מובהר, כי הזנת פרטי כרטיס האשראי אינה מהווה תשלום בגין ביצוע ההזמנה אלא מהווה בטוחה בידי מפעילת האתר להבטחת מימוש ההזמנה על ידי המשתמש. בכל מקרה, התשלום בגין ההזמנה מבוצע במועד האירוח במלון עצמו ולא דרך האתר.
  17. על אף האמור לעיל, בביצוע ההזמנה מאשר המשתמש ונותן הרשאה בלתי חוזרת למפעילת האתר ו/או לחברות המוחזקות על ידה ו/או לחברות קשורות ו/או למלונות ו/או למי מטעמם לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי לצורכי חיוב הלקוח במידה שהוא יפר את תנאי ההזמנה ו/או יהיה חייב לאחד מהמלונות ו/או לחברות המפעילות אותם, כספים בגין הזמנת שירותים ו/או מוצרים ו/או בגין נזקים ו/או חיובים אחרים שהוא אמור להיות חב בהם על פי דין. מפעילת האתר ו/או החברות המוחזקות על ידה ו/או החברות קשורות ו/או המלונות ו/או מי מטעמם יעשו שימוש בפרטי כרטיס האשראי בכל מקרה של חיוב בגין ביטול ההזמנה ו/או שינוי ההזמנה ו/או אי התייצבות במועד האירוח במקרה של הזמנה שלא בוטלה וכיו"ב, בהתאם לדמי החיוב הנקובים להלן בתקנון זה.
  18. מפעילת האתר ו/או החברות המוחזקות על ידה ו/או חברות קשורות ו/או המלונות ו/או מי מטעמם יעשו שימוש בפרטי כרטיס האשראי ויחייבו את הלקוח בכל מקרה של חוב ו/או חיוב ו/או נזק שהוא חב בתשלומם למפעילת האתר ו/או למלונות ו/או לחברות הבנות של מפעילת האתר.
  19. הערות ישירות לבית המלון – בחלון זה רשאי המשתמש להזין הערות ובקשות נוספות לאישור בית המלון. מודגש בזה, כי אין בהזנת הערות בטופס ההזמנה על ידי המשתמש כדי להטיל חובה כלשהי על מפעילת האתר ו/או המלון להיענות להערות ו/או לבקשות אלה וכי בכל מקרה היענות לבקשות המשתמש תיעשה, אם בכלל, בהתאם למדיניות המלון ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המלון. ידוע למשתמש כי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ו/או המלון אינם נוטלים כל התחייבות להיעתר לבקשות המשתמש בהזמנה והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המלון ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין אי היענותו להערות המשתמש, במלואן או בחלקן, כפי שהוזנו בטופס ההזמנה.
  20. סיכום הזמנה – בדף זה רשאי המשתמש להוסיף להזמנה שירותים מיוחדים המוצעים מעת לעת על ידי בתי המלון (להלן: "השירותים הנוספים"). השירותים הנוספים כפופים לתוספת תשלום, אשר מפורטת באתר האינטרנט ותתווסף למחירה הסופי של ההזמנה.
  21. לאחר השלמת הזמנת השירותים המיוחדים יש ללחוץ על הלחצן של אישור ההזמנה. לחילופין, באם המשתמש אינו מעוניין להזמין שירותים מיוחדים הנו רשאי לבחור לדלג על הזמנת שירותים מיוחדים, ולעבור לאישור ההזמנה .
  22.   מובהר, כי הזמנת שירותים נוספים אינה מזכה את המשתמש ו/או חבר המועדון בקבלת הנחה ו/או הטבה כלשהי, וכי ההנחות ו/או ההטבות המפורטות בתקנון ו/או באתר מחושבות רק בגין עלות החדרים והארוחות בבסיס האירוח.

   אישור הזמנה: 
    
  23. לאחר הזנת מלוא פרטי ההזמנה ועמידה בהוראות והנחיות האתר והתקנון, תמסור מפעילת האתר למשתמש אישור הזמנה רשמי, אשר מהווה אסמכתא להשלמת ההזמנה במערכת ההזמנות שבאתר (להלן: "אישור הזמנה").
  24. את אישור ההזמנה תמסור מפעילת האתר למשתמש באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני, אותה מסר המשתמש למפעילת האתר במהלך ביצוע ההזמנה באתר.
  25. כל הזמנה מקבלת מספר סידורי אשר נשמר במערכת ההזמנות של מפעילת האתר, לצרכי מעקב ורישום פנימי.
  26. אישור ההזמנה מציג למשתמש, בין היתר, את תמצית פרטי ההזמנה, עלות ההזמנה ומידע בנוגע לאפשרות ביטול ההזמנה
  27. מובהר, כי המידע המופיע באישור ההזמנה הנו תמציתי, ובכל מקרה תהא ההזמנה כפופה להוראות תקנון זה, להנחיות באתר והתנאים המקובלים אצל מפעילת האתר בנוגע לביצוע הזמנות וביטולן.
  28. על המשתמש להדפיס את אישור ההזמנה ולהציגו בעת הגעתו למלון. יודגש, כי הצגת אישור ההזמנה בפני נציגי המלון מהווה תנאי לביצוע רישום כניסה למלון (Check-in), בהתאם לתנאים ולמחירים הנקובים באישור ההזמנה.
  29. רק לאחר השלמת ההזמנה באופן מלא וקבלת אישור הזמנה ממפעילת האתר, באמצעות האתר והדואר אלקטרוני, ייחשב המשתמש ככזה שהשלים את ההזמנה, והכל בכפוף לתנאי האתר ולהוראותיו וכן לתנאים המקובלים ברשת המלונות בנוגע לביצוע הזמנות.
  30. על אף כל האמור לעיל, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך, שמפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את ההזמנה או לבטלה גם לאחר אישורה, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא חובה ליתן הסבר כלשהו בנוגע לסירוב כאמור. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעשות זאת, בין היתר במקרים של תקלה טכנית באתר ו/או טעות אנוש (לרבות טעות אנוש בהקלדת מחירי ההזמנה) ו/או חשש לשימוש פלילי ו/או בלתי ראוי באתר ו/או כל סיבה אחרת, לרבות המקרים המפורטים בתקנון זה.
  31. המשתמש מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ו/או המלון בגין האמור בסעיף זה.
  32. בכל שאלה ועניין ניתן לפנות לתמיכה הטכנית של האתר בטלפון 3993* או בדואר אלקטרוני בכתובת [email protected].
  33. המשתמש רשאי לצפות בפרטי ההזמנות שבוצעו על ידו באמצעות האתר על ידי כניסה ל-"אזור אישי" באתר והזנת פרטי החשבון (כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמא שלו).
  34. מודגש בזה, כי ביצוע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות הנו הליך מחייב לכל דבר ועניין והנו זהה מכל בחינה שהיא להזמנת חדרים ו/או שירות אחר ממפעילת האתר בכל אמצעי אחר, לרבות באמצעות הטלפון מול מחלקת מרכז ההזמנות של המפעילה.
  35. מודגש בזה, כי אישור ההזמנה והזכות לממש את השירותים על פי ההזמנה ניתנת למשתמש באופן אישי, ולא לכל צד שלישי. המשתמש מתחייב, לפיכך, להימנע מהעברת הזכות על פי ההזמנה לצד שלישי כלשהו ו/או לאפשר שימוש באישור ההזמנה לצד שלישי כלשהו, וכן ליידע את מפעילת האתר מיד על כל שימוש בלתי מורשה בהזמנה כאמור.
  36. ידוע למשתמש והוא נותן את הסכמתו לכך שהוא יישא באחריות הבלעדית והמוחלטת לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו למפעילת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם עקב תביעה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו למפעילת האתר בקשר עם או בעקבות ההזמנה כאמור.

   סייגים בנוגע לאחריות בביצוע הזמנות:
    
  37. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או המלונות אינם אחראים, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי ההזמנה לא נקלטו באתר ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מן המשתמש לבצע הזמנה ו/או להזמין שירותים אחרים ו/או מוצרים באמצעות האתר.
  38. על מנת שהזמנה כלשהי תיקלט אצל מפעילת האתר, עליה להיקלט במחשבי מפעילת האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים. מפעילת האתר לא תתחשב בביצוע הזמנה אשר לא נקלטה במחשביה או שנקלטה באופן משובש, או אם לא מולאו כל פרטי ההזמנה הנדרשים או אם ההזמנה כוללת פרטים שאינם קריאים וזאת גם אם מקור התקלה ו/או השיבוש הנו במחשבי מפעילת האתר. לפיכך, באחריות המשתמש לוודא מול מפעילת האתר את דבר ביצוע ההזמנה, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר לכך.
  39. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או המלונות לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא לכל טעות הנעשית על-ידי המשתמש בהזנת/הקלדת איזה מפרטי ההזמנה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר המיטות, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר והמשתמש מצהיר ומסכים בזאת, כי הוא יהיה מחויב על פי הפרטים שהוזנו על ידו כפי שנקלטו אצל מפעילת האתר, לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או המלונות בנוגע לאמור.
  40. מובהר בזאת, כי ביצוע הזמנה באמצעות האתר, תאושר על-ידי מפעילת האתר, אם בכלל, בכפוף לקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי הרלבנטית בנוגע לביצוע הזמנה.
  41. אם חברת כרטיסי האשראי תסרב ליתן אישור בנוגע להזמנה כלשהי, תהא מפעילת האתר רשאית לדחות את ההזמנה, ולחייב את המשתמש בדמי ביטול כאמור להלן. מפעילת האתר תהא רשאית, אך אינה חייבת, ליתן לבעל הכרטיס הודעה בדבר סירובה של חברת כרטיסי האשראי לאשר את ההזמנה ושהות להסדיר את מתן האישור בנוגע להזמנה על-ידי חברת כרטיסי האשראי, עובר לדחיית ההזמנה על-ידה.
    
 7. מדיניות ביטול ההזמנה על-ידי המשתמש:
  בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, ביטול הזמנה על-ידי המשתמש, יהיה בהתאם לאמור להלן:
  1. באירוח שהוזמן למלונות לחודשים מאי, יולי, אוגוסט, אוקטובר וחגים (יהודים ונוצרים) - ניתן לבטל את הזמנה לא יאוחר מ-7 ימים טרם ההגעה למלון.
  2. באירוח המתקיים ביתר החודשים, ניתן לבטל הזמנה עד 72 שעות טרם ההגעה למלון.
  3. בגין ביטול שהתבצע עד למועד כאמור בסעיפים 7.2 – 7.1 מפעילת האתר לא תגבה דמי ביטול.
  4. הזמנה שבוטלה שלא במסגרות הזמנים המותרות כאמור בסעיפים 7.2 – 7.1 תחויב בדמי ביטול של ליל אירוח אחד (בבסיס האירוח שהוזמן)  במקרה של אי הופעת המזמין במועד שנקבע למתן השירות, יחולו                      הוראות סעיף 9 להלן.
  5. הזכות לביטול הזמנה עומדת לזכות המשתמש שביצע את ההזמנה בלבד, גם במידה והמשתמש ביצע את ההזמנה עבור אדם אחר
  6. ביטול הזמנה ייעשה באמצעות הודעה בכתב בלבד שתימסר לחברה על ידי המשתמש בלבד (ולא על ידי צד ג' כלשהו) באיזה מבין הדרכים המפורטות להלן:
   1. באמצעות פקס: 03-7600707 
   2. באמצעות דוא"ל בכתובת [email protected]
   3. באמצעות קישורית ייעודית באתר
   4. בעל פה – באמצעות מוקד שירות הלקוחות של החברה במספר *3993
   5. בדואר רשום לכתובת לח"י 29, בני ברק
  7. בהודעת הביטול יש לציין את שמו המלא של המשתמש, את מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר ההזמנה. 
  8. למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור בהוראות סעיף זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של מפעילת האתר לתבוע את נזקיה בשל ביטול הזמנה שלא כדין ו/או בגין כל מעשה אחר של המשתמש בניגוד להוראות תקנון זה והוראות כל דין.
 8. מדיניות שינוי ההזמנה על-ידי המשתמש:
  בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, שינוי הזמנה על-ידי המשתמש, יהיה בהתאם לאמור להלן:
  1. לצורך האמור בתקנון זה, משמעות המונח "שינוי הזמנה" יהיה כדלקמן: שינוי הזמנה שבוצעה על ידי המשתמש באתר, על דרך של הוספת שירותים אחרים ו/או נוספים להזמנתו, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהוא אישר את ההזמנה, על-פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו, וקיבל אישור הזמנה בגינה.
  2. למען הסר ספק, כל שינוי שיבקש משתמש לבצע שעניינו הפחתת השירותים נשוא ההזמנה המקורית (ובכלל זה, הפחתת מספר חדרים במסגרת ההזמנה ו/או הפחתת מספר המתארחים ו/או הפחתת ימי האירוח) לא ייחשב בגדר הוראות סעיף זה לעניין שינוי הזמנה, אלא בגדר הוראות סעיף 7 לעיל, בדבר "ביטול הזמנה" בלבד.
  3. מובהר שלחברה אין כל חובה לקבל שינוי של הזמנה, ושינוי כאמור יהיה כפוף לשיקול דעתה של החברה וליכולתה לקבל על עצמה את ביצוע השינוי המבוקש.
  4. כל שינוי בהזמנה ייעשה מול מרכז ההזמנות של החברה בלבד באמצעות טלפון שמספרו 3993* בלבד. תאריך השינוי הקובע יהיה במועד ביצוע שיחת הטלפון כאמור.
  5. לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב, חתום ומאושר בידי מרכז ההזמנות של החברה.
  6. משתמש המשנה את הזמנתו כאמור, יישא בכל העלויות הנדרשות על ידו במרכיבי הזמנתו, כפי שימסרו לו ממרכז ההזמנות של החברה, בהתאם למחיר השינויים ו/או התוספות בעת ביצוע השינוי האמור.
 9. מדיניות חיוב ביחס לאי הופעת המזמין במועד שנקבע למתן השירות:
  1. לצורך האמור בתקנון זה, משמעות המונח "אי הופעה" יהיה כדלקמן: כאשר המזמין לא התייצב לקבלת השירותים ו/או האירוח שהזמין באמצעות האתר, במועד הנקוב באישור ההזמנה, ולא מימש את זכותו לבטל         את ההזמנה בהתאם למדיניות ביטול ההזמנות לעיל.
  2. בגין אי הופעה של משתמש במועד מתן השירותים ו/או האירוח שנקבע בהזמנה שאושרה על ידי ל ידי מפעילת האתר, המשתמש יחוייב ב-100% מלוא עלות האירוח ו/או השירותים שהוזמנו על ידו כאמור.
    
 10. ביטול הזמנה על-ידי מפעילת האתר:

  מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות מפעילת האתר על-פי כל דין או על-פי תקנון זה (לרבות הזכות לבטל הזמנות על פי הוראות אחרות בתקנון זה), תהא מפעילת האתר רשאית לבטל כל הזמנה שבוצעה, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  1. במקרה בו תימצא טעות בהגדרת ובאפיון השירות ו/או הנושא, לרבות מחירו ו/או בכל פרט אחר הנוגע למוצר ו/או לשירות.
  2. במקרה בו חלה טעות טכנית ו/או טעות אנוש ו/או ליקוי כלשהו באתר ו/או באפליקציות מסוימות באתר ו/או מכל סיבה שפגמה בביצוע ההזמנה על פי תקנון זה ו/או יכולת המזמינה לעמוד בהוראות תקנון זה.
  3. במקרה בו מפעילת האתר זיהתה כי המשתמש אשר ביצע את ההזמנה אינו עומד באחד מן התנאים הקבועים באתר ו/או באחד מתנאי תקנון זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
  4. במקרה בו לאחר ביצוע ההזמנה, יתברר למפעילת האתר כי אין מקום פנוי או כי אין באפשרותה לקיים את ההזמנה מכל סיבה שהיא, תהא מפעילת האתר רשאית לבטל את ההזמנה ולהשיב למשתמש כל סכום                 אשר  שולם על-ידו בגין ההזמנה ו/או לבטל כל חיוב החל על המשתמש בקשר עם ההזמנה, או לחילופין להציע למשתמש נופש חלופי שווה ערך לנופש שהוזמן על-ידו. אם המשתמש יבחר שלא להזמין את הנופש                   החלופי, אזי תבוטל ההזמנה ומפעילת האתר תשיב למשתמש כל סכום אשר שולם על-ידו בגין הזמנת השירות במלואו וכן תבטל כל חיוב של המשתמש בקשר עם ההזמנה.
  5. במקרה בו קיים חשש כי המשתמש הפר הוראות תקנון זה או עשה שימוש בתקנון שלא בהתאם לתקנון זה ו/או על מנת לעקוף את הוראותיו.
  6. במקרה של כוח עליון, מגפות, פעולות מלחמה, איבה או טרור או עקב נסיבות אשר אינן מצויות בשליטת מפעילת האתר, המונעים ממפעילת האתר להפעיל את בתי המלון, כמכלול או מלון ספציפי.
  7. מימשה מפעילת האתר את זכותה כאמור בסעיף זה על כל תתי-סעיפיו, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בגין ביצוע ההזמנה, אבדן רווח, ביצוע הזמנה אצל צד ג' במחיר גבוה יותר וכיו"ב .
  8. בכל מקרה אחר המפורט בתקנון זה.
    
 11. תנאים ומגבלות הקשורים בהזמנה:
  1. המשתמש מצהיר שידוע לו שמספר החדרים הפנויים בבתי המלון הנו מוגבל, וכי ביצוע ההזמנה ואישורה כפוף להימצאותו של מקום פנוי במלון הרלבנטי.
  2. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את תנאי ביצוע ההזמנות באתר, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר באופן דינאמי ובכל עת, וזאת גם לאחר אישור ההזמנה באתר, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה.
  3. המחירים באילת אינם כוללים מע"מ, והמשתמש לא יחויב בגינו.
  4. בכל מקום בו נקובים המחירים באתר בדולרים יחושב הסכום לתשלום על פי שער הדולר היציג שנקבע על ידי בנק ישראל ליום התשלום, יום ההזמנה דרך האתר או מועד תחילת השהייה במלון, הכל לפי הגבוה מביניהם.
  5. ככל ולא נאמר מפורשות אחרת, אין כפל מבצעים בעת ביצוע הזמנות באתר.
  6. השהות במלון תחל בשעה 15:00 של היום הראשון המפורט בהזמנה ותימשך עד השעה 11:00 ביום העזיבה. כניסה מוקדמת למלון ו/או יציאה מאוחרת ממנו כפופה לתוספת תשלום.
  7. בכל מלונות הרשת אירוח ילדים ונוער בבתי המלון מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד. הזמנת חדרים במלונות הינה למבוגרים מעל גיל 18 בלבד.
  8. בכל הקשור לשהות במלון - תינוק יחשב מי שגילו עד שנתיים וילד יחשב מי שגילו בין שנתיים לשלוש עשרה שנים.
 12. קהילת :AFI
  1. "קהילת AFI" הנו מועדון הלקוחות של מפעילת האתר, המאפשר ללקוחותיה לנפוש וליהנות בבתי המלון (להלן: "המועדון").
  2.  כל אדם, תושב מדינת ישראל, בן 18 ומעלה ובעל תעודת זהות תקפה, המעוניין להירשם כחבר מועדון הלקוחות, יידרש לפתוח חשבון על שמו באתר (להלן: "חשבון חבר המועדון") ולמלא את טופס ההסכמה והרשמה לחברות במועדון באופן נכון ומדויק (להלן בהתאמה: "טופס ההרשמה לחברות במועדון" ו"חבר מועדון").
  3. ניתן להרשם למועדון הלקוחות גם דרך מוקד ההזמנות הטלפוני של הרשת, במקרה זה ישלח לאורח טופס הרשמה אותו יהיה עליו למלא ולחתום, לאחר שיעביר את הטופס חזרה למוקד, תושלם ההרשמה למועדון ע"י מוקד ההזמנות.
  4. בטופס ההרשמה לחברות במועדון, יידרש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא אישית אשר ילוו אותו בביצוע הזמנות וביצוע פעולות אחרות באמצעות האתר, וכן להזין את פרטיו האישיים, לרבות שם מלא, מען, טלפון, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני ותאריך לידה. מובהר כי מפעילת האתר מסתמכת על נכונות הנתונים כאמור על מנת להעניק לחבר המועדון את ההטבות, כפי שיפורט להלן. כל טעות בהזנת הנתונים כאמור הנה באחריות חבר המועדון בלבד ולמפעילת האתר לא תהיה כל אחריות, בין היתר, בגין בעיות במימוש ההטבות בעקבות טעויות בנתונים כאמור. 
  5. כמו-כן, ניתן יהיה להירשם למועדון הלקוחות גם במלונות הרשת, באמצעות מילוי טופס החברות למועדון אשר יימסר על ידי פקיד הקבלן במלון. לאחר מילוי הטופס, פקיד הקבלה יזין את פרטי החברות במועדון.
  6. שנת חברות ראשונה במועדון כרוכה בתשלום בסך של 150 ₪, למעט במקרים של מבצעי הצטרפות מיוחדים, שיערכו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.
  7. בתום כל שנה יתבקש חבר המועדון לחדש את החברות שלו על מנת להמשיך ולהנות מהטבות המועדון. חידוש חברות המועדון לתקופת נוספת בת 12 חודשים כרוך בתשלום שנתי בסך של 150 ₪.. 
  8. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את עלות ההצטרפות למועדון וכן לשנות את תנאי התשלום למועדון.
  9. הנחות והטבות במלונות מפעילת האתר, יינתנו לבעלי כרטיס המועדון בלבד. לפיכך, החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לצדדים שלישיים כלשהם, למעט לבן/בת הזוג ולילדיו (עד גיל 18) של חבר המועדון בלבד (להלן: "משפחה מדרגה ראשונה"), ואינה מיועדת לתאגידים, סוכנים ו/או בתי עסק. חבר המועדון מתחייב להימנע ממתן פרטי החשבון לצד שלישי כלשהו ו/או לאפשר לצד שלישי כלשהו לעשות שימוש בחשבונו, וכן ליידע את מפעילת האתר באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון חבר המועדון.
  10. למען הסר ספק, יובהר כי "בני זוג" לצרכי חברות במועדוני לקוחות תהא רק מי שנישאו או הוכרו כידועים בציבור, בכפוף ובהתאם לדין הישראלי. 
  11. לאחר פתיחת החשבון, יישלח לדואר האלקטרוני של חבר המועדון דבר דואר אלקטרוני המכיל פירוט של הסיסמא וההטבות ו/או ההנחות המוצעות על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים שלישיים.
  12. כל משתמש הרשום כחבר מועדון אחראי באופן אישי לכל שימוש שייעשה בחשבון חבר המועדון אשר פתח, וזאת מרגע פתיחתו. ידוע לחבר המועדון והוא נותן את הסכמתו לכך שהוא יישא באחריות הבלעדית והמוחלטת לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו למפעילת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם עקב תביעה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש בחשבון חבר המועדון. חבר המועדון מתחייב בזה לשאת במלוא האחריות לכל עלות כלשהי הנובעת עקב ביצוע הזמנות באמצעות חשבון חבר המועדון וכן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המזמינה עקב כל נזק ו/או הפסד שנגרם לה עקב ביצוע הזמנות כלשהן כאמור בסעיף זה.
  13. הטבות קהילת AFI:
   חברי הקהילה יהיו זכאים להטבות המפורטות, הטבה אחת להזמנה,בטווח החברות שהינו 12 חודשים,  בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
   1. הטבה בהזמנה הראשונה: 10% הנחה החל מההזמנה הראשונה של חבר המועדון, ההטבה כאמור אינה תקפה בחודש אוגוסט, בחגים ומועדי ישראל. בהטבה זו ניתן להנות מ- 5% נוספים בעת ביצוע הזמנה באתר. 
   2. הטבת ימי הולדת: 20% הנחה בביצוע הזמנה החלה בחודש יום ההולדת של חבר המועדון או בחודש יום ההולדת של בן/בת הזוג של חבר המועדון, בהתאם להחלטת חבר המועדון. הטבה זו ניתנת למימוש אחת לשנה בלבד, או בחודש יום ההולדת של חבר המועדון או בחודש יום ההולדת של בן\בת הזוג שלו, החל מההזמנה השנייה של חבר המועדון בבתי המלון.
   3. הטבת ימי נישואין: 15% הנחה בביצוע הזמנה החלה בחודש יום הנישואין, ההטבה ניתנת למימוש אחת לשנה החל מההזמנה השנייה של חבר המועדון בבתי המלון. ההטבה כאמור אינה תקפה בחודש אוגוסט, בחגים ומועדי ישראל.
   4. הטבות בהזמנה בחודש נבחר: 15% הנחה בחודש קלנדארי נבחר, ההטבה ניתנת למימוש אחת לשנה החל מההזמנה השנייה של חבר המועדון בבתי המלון, למעט בחודשים אוגוסט, בחגים ומועדי ישראל
   5. הטבות במזון ומשקאות: 10% הנחה על מזון ומשקאות החל מההזמנה הראשונה. ניתן להנות מהטבה הזו בכל עת, גם אם לא מתארחים בפועל במלון. 
   6. הטבות בטיפולי ספא: 10% הנחה בהזמנות בספא המלון החל מההזמנה הראשונה, ניתן להנות מהטבה הזו בכל עת, גם אם לא מתארחים בפועל במלון. הטבה זו אינה תקפה במלון קראון פלזה סיטי סנטר תל אביב. 
   7. הטבה ביצוע אירועים: 10% הנחה בהזמנת אירועים בבתי מלון נבחרים של מפעילת האתר (ברית, חתונה, עליה לתורה וכיו"ב). מימוש ההטבה יעשה באמצעות מוקד ההזמנות של מפעילת האתר (*3993). רשימת בתי המלון שניתן לבצע בהם אירועים   אינה קבועה ועלולה להשתנות מעת לעת, על מנת להתעדכן ברשימת המלונות יש לפנות תחילה למוקד ההזמנות. 
  14. הטבות עבור מזון, משקאות, אירועים וטיפולי ספא ניתנות למימוש באמצעות מוקד ההזמנות של מפעילת האתר (*3993) או במהלך השהייה במלון. יתר ההטבות ניתנות למימוש גם במהלך ביצוע הזמנה באתר. לא ניתן לממש את הטבות הקהילהבאמצעות כחלק מביצוע הזמנה מסוכן ו/או חברת נסיעות.
  15. בנוסף לאמור לעיל, חבר המועדון ייהנה ממגוון מבצעים והנחות במהלך השנה, אשר יתוקשרו באמצעי הפרסום, כמפורט לעיל.
  16. ההנחה לה זכאי חבר המועדון הינה הנחה בעת ביצוע ההזמנה ונגזרת של המחירון באותו היום.
  17. חבר מועדון יהא רשאי להזמין חדר אחד בלבד או לכל היותר שני חדרים, בתנאי שהחדר השני אשר הוזמן על ידו הינו לטובת בן משפחה מדרגה ראשונה (עד גיל 18), כהגדרתו לעיל, השוהה עימו במהלך החופשה.
  18. ההנחות ו/או ההטבות המוקנות לחברי מועדון כמפורט באתר ו/או בתקנון זה הנן זמניות ועשויות להשתנות באופן דינאמי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. על כן, מפעילת האתר תהא רשאית לשנות ו/או לעדכן ו/או לבטל את ההטבות ו/או ההנחות המפורטות לעיל, אשר יינתנו על ידיה מדי פעם לפעם, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בכלל זאת, ידוע לחבר המועדון, כי מפעילת האתר אינה מתחייבת להעניק לו הנחה בשיעור מינימאלי כלשהו ו/או להעניק הנחה ו/או הטבה כלשהן בכלל
  19. ידוע לחבר המועדון, כי על מנת ליהנות מקבלת הטבה ו/או הנחה כלשהי עליו להיות רשום כחבר מועדון ולעמוד במלוא הוראות התקנון וההנחיות האתר בקשר לכך, הן במועד ביצוע ההזמנה והן במועד קבלת השירות עצמו (ועד לסיומו). במידה שחבר מועדון יבצע הזמנה באמצעות האתר, אשר מזכה אותו בקבלת הנחה כלשהי וחברותו במועדון הופסקה טרם מועד קבלת השירות הנקוב בהזמנה (מכל סיבה שהיא, לרבות עקב בקשתו להסירו מחברות במועדון או החלטת מפעילת האתר להסיר את חברותו במועדון), תפקענה באופן אוטומטי כל זכויותיו לקבלת הנחות ו/או הטבות כלשהן. במקרה כאמור, חבר המועדון יחויב במחיר מחירון רגיל בגין ביצוע הזמנה לאירוח ו/או קבלת שירות רגיל, כמקובל במלון באותה עת, ללא זכות לקבלת הנחות ו/או הטבות כלשהן.
  20. מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של מפעילת האתר על פי תקנון זה, לרבות זכויותיה להפסיק את השירותים הניתנים באמצעות האתר, מקצתן או בכללותם, לכל המשתמשים ו/או למשתמש מסוים, שומרת מפעילת האתר על זכותה להפסיק את החברות במועדון של כל חבר מועדון ו/או להגבילה, באופן זמני ו/או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש בזכותה כאמור, לרבות אך לא רק, במקרים של חשש לניצול לרעה של החברות במועדון ו/או עקב תקלה טכנית ו/או עקב טעות אנוש ו/או עקב כפילות כלשהי בחשבון ו/או בעקבות שינוי מדיניות מפעילת האתר ו/או עקב כל סיבה שהיא, וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
  21. ככל ולא נאמר מפורשות אחרת, חבר מועדון לא ייהנה מכפל מבצעים.
  22. פרטים אישיים של חבר המועדון ועדכון פרטים:
   1. בהצטרפות למועדון הלקוחות, מסכים כל חבר מועדון, כי הפרטים אשר מסר בטופס ההרשמה למועדון ישמשו את מפעילת האתר לצורך שמירת קשר וקידום מכירות, עדכון חבר המועדון במבצעים ובהטבות לחברי המועדון מעת לעת, ולשם משלוח דבר פרסומת באמצעים שונים, ובכלל זה באמצעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, דואר, הודעות SMS , חיוג טלפוני אוטומטי וכיו"ב (להלן בסעיף זה: "אמצעי הפרסום").
   2. בנוסף לאמור לעיל, חבר המועדון מסכים שמפעילת האתר תשלח לו דיוור ו/או פרסום, אשר יכלול, בין היתר, הטבות ו/או הנחות במלונות (להלן בסעיף זה: "דיוור ישיר").
   3. ידוע לחבר המועדון, כי הדיוור הישיר ו/או אמצעי הפרסום עשוי לכלול דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח מפעילת האתר ו/או המלונות, והוא נותן את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/אמצעי הפרסום כאמור. לחבר המועדון לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור בסעיף 12 זה, על תתי סעיפיו.
   4. חבר המועדון מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע, ומאשר כי השימוש לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו, ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
   5. חבר המועדון יהא רשאי לבטל הסכמתו זו יכול לעשות זאת באמצעות לחיצה על הקישורית המתאימה בתחתית הדיוור שנשלח לו או על ידי מתן הודעה מפורשת בכתב למפעילת האתר בכל עת, שתכלול את שמו המלא והודעה מפורשת על רצונו להסרה מרשימת התפוצה של מפעילת האתר וסירובו לקבל דברי פרסומת כאמור, לפקס שמספרו 03-7600707 או בדואר אלקטרוני [email protected].
   6. למען הסר ספק, מודגש כי בקשה לביטול קבלת דברי פרסומת כאמור בסעיף 12.23.5, לא תבטל את חברותו של חבר המועדון במועדון הלקוחות של מפעילת האתר, והוא יהא רשאי להמשיך וליהנות מסל ההטבות הניתנות לחבר המועדון, כמפורט להלן, מבלי לקבל עדכונים בדבר ההטבות והמבצעים.
   7. על חבר המועדון יחולו הוראות תקנון זה בנוגע לרישום מאגרי מידע ו/או סודיות, לרבות האמור לעיל.
  23. ביטול חברות במועדון:
   1. חבר המועדון יהיה רשאי לבקש את הסרתו מחברות במועדון, בכל עת, באמצעות שליחת הודעה בכתב לפקס שמספרו 7600707-03 או בדואר אלקטרוני
      
    [email protected]  
   2. משמעות ההסרה מחברות במועדון הנה ויתור מוחלט ומיידי של חבר המועדון על כל זכות ו/או הטבה ו/או הנחה אשר הוקנו לו ו/או מגיעות לו בקשר עם חברותו במועדון טרם ההסרה, ממפעילת האתר ו/או מצדדים שלישיים כלשהם ו/או מ מטעמם.
   3. על אף האמור לעיל, חבר מועדון אשר חברותו הוסרה, ובמשך תקופת חברותו במועדון מימש אחת או יותר מן ההטבות הניתנות לחברי המועדון, לא יהא זכאי להשבת דמי ההצטרפות מכל סיבה שהיא.
   4. מפעילת האתר תהא רשאית לבטל חברותו של חבר מועדון, מכל סיבה שהיא, מבלי שתהא חובה לנמק ביטול חברותו כאמור ולרבות במידה ואמצעי התשלום אשר נמסרו לא כובדו על ידי בנקים ו/או חברות אשראי וכיו"ב, או מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
   5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית להחליט על הפסקת חברות של חבר מועדון לאלתר בשל אי עמידתו בתנאי התקנון או בשל שימוש לרעה שעשה חבר המועדון, כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.
   6. חבר המועדון מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעמם בקשר לאמור בסעיף זה.
  24. מפעילת האתר שומרת לעצמה הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע, ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון ואף להפסיק לאלתר את מועדון הלקוחות, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש.
  25. מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתרום סכום כספי מתוך דמי ההצטרפות למועדון לעמותה ו/או חברה לפי בחירתה. כן, מפעילת האתר תהא רשאית לשנות את הסכום הכספי הנתרם ו/או שם המוטבים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך בקבלת אישור חברי מועדון הלקוחות.
  26. מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיו"ב בכל עת.
  27. מתן הטבות לחברי המועדון, הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של מפעילת האתר. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני את מתן ההטבות לחברי המועדון כאמור לעיל, תפעל מפעילת האתר לטיפול בהם בהקדם, ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד מפעילת האתר בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
  28. הגשת בקשה לחברות במועדון הלקוחות, כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר מועדון לא תהא כל דרישה ו/או כל טענה ו/או כל תביעה כלפי מפעילת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעמם בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.
  29. מפעילת האתר תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן את שיטת ההצטרפות למועדון מפעם לפעם, וכן להוסיף או לגרוע חברים מהמועדון בהתאם לקריטריונים שתקבע מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מפעילת האתר תהא רשאית תגדיר מעת לעת קריטריונים לקבלת חברים למועדון לפי שיקול דעתה.
  30. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית להחליט על הפסקת חברות של חבר מועדון לאלתר בשל אי עמידתו בתנאי התקנון או בשל שימוש לרעה שעשה חבר המועדון, כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.
  31. למען הסר ספק, מובהר כי על חברי המועדון חלים כל התנאים והמגבלות הנקובים בתקנון זה בכל הנוגע לביצוע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר ו/או הזמנת שירותים נוספים ו/או שימוש כלשהו באתר, למעט הוראות ששונו מפורשות בנוגע לחברי מועדון.
    
 13. הפסקת הפעילות באתר:
  1. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה של האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
  2. מבלי לגרוע מזכויותיה של מפעילת האתר בתקנון זה, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את הפעילות באתר, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, לרבות אך לא רק בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
   1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית .
   2. אם אירעה תקלה טכנית אשר על-פי מיטב הבנתה של מפעילת האתר מנעה או עלולה הייתה למנוע ביצוע הזמנה כלשהי, על ידי המשתמש או על ידי כלל המשתמשים באתר.
   3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור או עקב נסיבות אשר אינן מצויות בשליטת מפעילת האתר, המונעים לדעת מפעילת האתר את המשך קיום הפעילות התקינה באתר, לרבות ביצוע הזמנה בהתאם להוראות האתר ותקנון זה.
   4. בכל מקרה בו לדעת מפעילת האתר נעשתה פעולה בניגוד להוראות האתר ו/או תקנון זה.
  3. המשתמש מצהיר ומסכים בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא, כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר עם הפסקת הפעילות באתר בהתאם לתקנון זה ו/או ליקויים ו/או תקלות שיתרחשו בגינם.
  4. יובהר, למען הסר ספק, כי לא יהיה בהפסקת הפעילות באתר על-ידי מפעילת האתר בהתאם לסעיף זה, כדי לגרוע מזכויותיהם ו/או חובותיהם של המשתמשים, אשר עמדו בתוקפם, עובר למועד הפסקת הפעילות באתר כאמור. 
  5. מפעילת האתר רשאית לנתק ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים השונים הניתנים באמצעות האתר ו/או לסרב להעניק גישה לאתר ו/או לחלקים ממנו לכל משתמש שהוא, בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידית במערכות המשמשות אותה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
  6. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על מפעילת האתר אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.
    
 14. הצהרות והתחייבות נוספות של המשתמש:
  1. המשתמש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם כל פעולה שלו באתר ו/או ביצוע כל הזמנה לרכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או בקשר עם כל הכרוך ו/או הנובע מן האמור ומתחייב שלא לעשות באתר כל שימוש למעט כמפורט בתקנון זה ו/או על-פיו.
  2. המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
    
 15. סודיות פרטי המשתמשים:
  1. ידוע למשתמש כי מפעילת האתר מחזיקה במאגרי מידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכי כל הפרטים שיימסרו על ידו יכול ויוזנו במאגרי מידע כאמור המוחזקים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים מטעמה.
  2. בעצם מסירת הפרטים כאמור בטופס ההזמנה ו/או בטופס הסכמה לרישום כחבר מועדון ו/או בכל טופס ו/או אפליקציה ו/או דף כלשהו באתר, מצהיר המשתמש כי כל אלה נמסרו על ידי מרצון ובהסכמה מלאה .
  3. ידוע למשתמש, כי מפעילת האתר עושה שימוש במידע שנמסר על ידו לצרכים מסחריים ו/או שיווקיים (ובכלל זאת, דיוור ישיר) ו/או צרכים סטטיסטיים אחרים, והוא נותן בזה את הסכמתו המלאה ומדעת כי יישלחו לו דיוור ישיר ו/או הועדות פרסומת, בין היתר, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים).
  4. ידוע למשתמש והוא נותן בזה את הסכמתו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה, לרבות כאלה המספקים למפעילת האתר שירותים שונים, תהיה גישה למידע שנמסר על ידו.
  5. מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה, באמצעות האמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. עם זאת, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של מפעילת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי מפעילת האתר, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
  6. ידוע למשתמש, כי מפעילת האתר עשויה להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם, במלואו או בחלקו, לפרק זמן מוגבל או קבוע, וזאת בין בתמורה ובין שלא בתמורה, והכל בהתאם לשיקול דעתה, והוא נותן למפעילת האתר את הסכמתו המלאה ומדעת לכך, לאחר שנתן את דעתו לכך.
  7. מבלי לפגוע בהוראות סעיף 15.6 לעיל, מפעילת האתר תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותו), במקרים המפורטים להלן, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו להעברת הפרטים כאמור בקרות איזה מן המקרים המפורטים להלן:
   1. העברת פרטי המשתמש נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיה של מפעילת האתר על-פי תקנון זה.
   2. אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחות מפעילת האתר .
   3. אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
   4. אם המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר ו/או עם מי מטעמה.
   5. אם התקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.
   6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מפעילת האתר.
   7. אם מפעילת האתר תתמזג או תארגן את פעילותה ו/או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתר.
   8. מפעילת האתר רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמש, כפי שמסר בעת ההזמנה, וכן בכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. מפעילת האתר תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שהנתונים אינם מתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
   9. מפעילת האתר רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך ניהול מאגר מידע ו/או ביצוע שירותי דיוור ישיר ו/או שימושים מסחריים ו/או שיווקיים אחרים כמותר על פי חוק. המשתמש נותן למפעילת האתר את הסכמתו המפורשת מדעת למשלוח דיוור ישיר אליו (לרבות דברי פרסומת), בכפוף לזכויותיו על פי חוק לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור הישיר.
  8. מפעילת האתר מודיעה בזאת למשתמש, כי פרטיו של המשתמש שנמסרו למפעילת האתר במהלך ביצוע הזמנה עשויים לשמש אותה לצורך משלוח דבר פרסומת באמצעים שונים, ובכלל זה באמצעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, דואר, הודעות SMS , חיוג טלפוני אוטומטי וכיו"ב (להלן בסעיף זה: "אמצעי הפרסום").
  9. בכלל זאת, ידוע למשתמש והוא נותן את הסכמתו לכך, שמפעילת האתר תשלח לו דיוור ו/או פרסום, אשר יכלול, בין היתר, הטבות ו/או הנחות במלונות (להלן בסעיף זה: "דיוור ישיר").
  10. ידוע למשתמש, כי הדיוור הישיר ו/או הפרסום עשוי לכלול דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח מפעילת האתר ו/או המלונות, והוא נותן את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/פרסום כאמור. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור בסעיף 15 זה, על תתי סעיפיו.
  11. משתמש אשר מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור כאמור לעיל, יכול לעשות זאת באמצעות לחיצה על הקישורית המתאימה בתחתית הדיוור שנשלח לו, או על ידי מתן הודעה מפורשת בכתב למפעילת האתר בכל עת, שתכלול את שמו המלא והודעה מפורשת על רצונו להסרה מרשימת התפוצה, לפקס שמספרו 03-7600707 או בדואר אלקטרוני [email protected] , ולהודיע לה שהוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור. 
  12. המשתמש מצהיר ומאשר כי הובהר לו והוא מבין שמפעילת האתר משתמשת בשירותים טכניים של צדדי ג' לצורך תחזוקת האתר השוטפת וביצוע הוראות תקנון זה, וכי במסגרת זאת ייתכן שלצדדי ג' כאמור תהייה גישה לנתונים של המשתמש.
    
 16. קניין רוחני:
  1. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו), לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים והשירותים, תיאור המוצרים והשירותים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר בלבד והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעילת האתר באופן בלעדי. אם המדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו למפעילת האתר לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של מפעילת האתר.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ , למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של מפעילת האתר מראש במפורש ובכתב .
  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר מראש במפורש ובכתב ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של מפעילת האתר, מכל סוג שהוא .
  4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של מפעילת האתר מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיוצ"ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
  5. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
  6. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מפעילת האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש במפורש ובכתב .
  7. אין להשתמש בסודות מסחריים כלשהם הקשורים למפעילת האתר ו/או בנתונים כלשהם של ההזמנה ו/או כל חלק מהאתר למטרה שאינה כלולה בתקנון זה, ובפרט לצורך תחרות במפעילת האתר.
  8. על מנת לקשר או להציג את האתר www.h-i.co.il ו/או דפים ממנו ו/או חלק הימנו ו/או מידע כלשהו ממנו באתרים אחרים באינטרנט, לרבות אך לא רק באופן של קישור, יש לקבל ממפעילת האתר אישור בכתב.
    
 17. אחריות מוגבלת של מפעילת האתר, פיצוי ושיפוי:
  1. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שמפעילת האתר נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות ואבטחת המידע המצוי באתר, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת מפעילת האתר ו/או הנובעות מכח עליון ומפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע כאמור יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  2. מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום אופן ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד או אחר, אשר נגרם ו/או אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או מהזמנה באמצעות האתר ו/או כתוצאה מכל הליך אחר ו/או מכל סיבה שהיא, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. המשתמש מסכים ומתחייב בזאת, כי אף אם ייקבע על-ידי גוף כלשהו כי מפעילת האתר נושאת באחריות כלשהי כלפי המשתמש הרי שהוא מסכים בזה כי בכל מקרה אחריותה של מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי מנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם כלפי כל משתמש מוגבלת לסכום ההזמנה הרלבנטי עמו וסכום דמי הביטול, ככל שיהיה, בנוגע לאותה הזמנה.
  3. באתר מוצגים מוצרים ושירותים מסוגים שונים עם מפרטים ומאפיינים שונים. במקרים בהם תתגלה טעות במפרט המוצר ו/או בהגדרתו ו/או בתמונתו ו/או בהתאמת התמונה למוצר ו/או בתיאור מאפייני השירות ו/או כל טעות אחרת, תהא מפעילת האתר מחויבת לספק אך ורק את המוצר ו/או השירות כפי שנרשם בכותרת המוצר ו/או השירות ולא לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה בתום לב והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
  4. רישומי מפעילת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות, לרבות אך לא רק סוג המוצר ו/או השירות המוזמנים, בקשות המשתמש ומועד המשלוח של המוצר ו/או מועד מתן השירות.
  5. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר יתנהל בלא הפסקות וללא תקלות ויהיה חסין מפני נזקים, עיכובים, תקלות או כשלים אשר מקורם, בין היתר, בחומרה או בתוכנה אצל מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, או תקלות הנובעות מקווי תקשורת, אמצעי תקשורת, ציוד תקשורת או כל מגבלות תקשורת אחרות, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
  6. למען הסר ספק יובהר, כי מפעילת האתר לא תחויב בכל מקרה על-ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל-פה של עובדי מפעילת האתר ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על-ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על-פי האמור במפורש בתקנון זה.
  7. מפעילת האתר לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג ומפורסם באתר, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
  8. המשתמש מסכים לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למפעילת האתר בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או לטענה שלו ו/או מי מטעמו ו/או כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שלו ו/או של מי מטעמו, הנובעות מתנאי השימוש ו/או מן השימוש באתר.
  9. המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעילת האתר, במקרים בהם מפעילת האתר תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא מפעילת האתר רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מן המשתמש גישה לאתר או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של מפעילת האתר, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר מפעילת האתר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאיזה מפעולותיה כאמור.
  10. המשתמש מודע ומסכים לכך, כי כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם המחשה בלבד וייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.
  11. באתר ניתן למצוא קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. מפעילת האתר אינה אחראית לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש ומפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר אשר נגרם או העלול להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתרים המקושרים כאמור.
  12. מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או ממנהליה ו/או מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, לא ישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת השימוש באתר באשר הוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
  13. מפעילת האתר אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם שאין לה שליטה עליו. 
    
 18. הדין החל וסמכות שיפוט:
  1. דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל האתר ועל כל הנובע ממי מהם ו/או הכרוך במי מהם, התקנון והאתר יפורשו על-פיהם וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בנוגע לתקנון ו/או לאתר ו/או לכל הנובע ממי מהם ו/או כרוך במי מהם יובא להכרעה בערכאות המשפטיות המוסמכות בתל-אביב-יפו בלבד.
  2. אם ייקבע על-ידי רשות ו/או ערכאה מוסמכת, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
    
 19. הסבת זכויות וחובות
  1. מפעילת האתר רשאית להעביר ו/או להסב את זכויותיה וחובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך בהסכמת המשתמש וללא צורך במתן הודעה כלשהי בקשר לכך.
  2. המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמת מפעילת האתר לכך מראש ובכתב.
    
 20. איסוף וקבלת מידע
  1. Cookie” הינה קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. באמצעות השירותים מתבצע שימוש ב- Cookie על מנת שמערכת האתר תוכל לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.
  2. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מתיר למפעילת האתר לשתול "Cookie" על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב - Cookie, ולזהותך על פיה.
  3. מידע הנמסר לאתר על ידי המשתמש:

   לצורך האמור בסעיף זה, משמעות המונח "מידע" הנו כמפורט להלן:

   מידע המתקבל בידי מפעילת האתר, מכוח שירותים מסוימים הניתנים באתר או באמצעותם הטעונים הרשמה מוקדמת והזנה, בין היתר, של פרטים מזהים הכרחיים של המשתמש. לעניין זה, "פרטים מזהים" הנם נתונים שהמשתמש הזין באופן עצמאי, כדוגמת, שמו המלא, כתובת מגוריו, סוג האירוח ו/או המוצרים ו/או השירותים שביקש המשתמש לצרוך, אמצעי תשלום ככל שהדבר רלוונטי, דרכי ההתקשרות עם המשתמש כדוגמת כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכיו"ב. בנוסף, פרטים אישיים המתקבלים מאמצעות צרכים שיווקיים או בעת רישום לשירותים באתרים, או בעת רכישת מוצרים/שירותים.
  4. בנוסף לאמור לעיל, חלק מהמידע הנאסף במהלך גלישת המשתמש באתר הינו מידע סטטיסטי אודות פעילות המשתמש, ובכלל זה זהות הפרסומות, העמודים האינטרנטיים, הצעות ושירותים שהתעכב עליהם המשתמש, כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש, סוג מערכת ההפעלה (USER AGENT) של המשתמש וכיו"ב.
  5. שימוש במידע:
   במהלך גלישת המשתמש באתר, יצטבר אצל מפעילת האתר המידע האמור. מפעילת האתר תשמור את המידע במאגריה. מבלי לפגוע בהוראות כל דין ותקנון זה, מפעילת האתר תהא זכאית להשתמש במידע, בין היתר, עבור המטרות המפורטות להלן:
   1. בכדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה להתאימם להעדפות המשתמשים.
   2. כדי לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים השונים באתרים, לרבות לשם יצירת אזורים אישיים באתר.
   3. לצורך רכישת השירותים המוצעים באתר.
   4. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך.
   5. לצורך ניתוח, איסוף ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
   6. לכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון זה.

               

 

שוברי מתנה
וימי כיף
 
 
הזמנת ספא
אונליין